trangtran@skt.law

Tran Thi Thu (Lisa) Trang is a Paralegal in SKT’s Vietnam office.  In addition to her main responsibilities as a paralegal working on all of the SKT Vietnam cases, Lisa is also responsible for organizing/coordinating conferences and business transactions. 

Tran has experience in business and foreign investment which she gained during her internship at a foreign law firm, and in reviewing and drafting many different types of contracts when she worked in a Vietnamese business prior to graduation.

During her years at the university, she was a diligent member of an academic club. There, she regularly wrote legal research articles to publish in a law journal, and participated in legal debate sessions. She gained the third prize in a jurisprudence competition at a city competition.

Education:

Ms. Tran received her Bachelor of Business Law from the University of Economics and Law, specializing in International Trade Law, as well as an IELTS Certificate 6.5.

Languages:

Vietnamese & English

Trần Thị Thu Trang (Lisa Tran) là một Trợ Lý Pháp Lý tại Văn phòng SKT Law Việt Nam. Ngoài trách nhiệm chính là trợ lý pháp lý hỗ trợ tất cả hồ sơ tại SKT Việt Nam, Lisa cũng phụ trách tổ chức/điều phối các hội thảo và công tác của luật sư.

Cô có được những kinh nghiệm quý giá trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư nước ngoài trong quá trình thực tập tại một công ty luật nước ngoài, cũng như xem xét và soạn thảo nhiều loại hợp đồng khác nhau khi cô làm việc tại một doanh nghiệp Việt Nam trước khi tốt nghiệp.

Trong những năm học đại học, cô là thành viên mẫn cán của một câu lạc bộ nghiên cứu học thuật. Tại đó, cô thường xuyên viết các bài báo nghiên cứu pháp lý để đăng trên tạp chí luật, tổ chức và tham gia các cuộc thi tranh biện nội bộ. Cô đạt giải Ba cuộc thi luật học quy mô cấp thành phố.

Học vấn:

Cô tốt nghiệp Cử nhân Đại học Kinh tế – Luật với chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế và có chứng chỉ IELTS 6.5.

Ngôn ngữ:

• Tiếng Việt

• Tiếng Anh