khoanguyen@skt.law

Khoa Dang (Jay) Nguyen is a paralegal in the SKT Vietnam office. Before joining SKT, he worked as a paralegal with experience in Intellectual Property and Business Establishment.

Education:

Ho Chi Minh City Law University, majoring in Commercial – Civil – International Law.

Nguyễn Đăng Khoa (Jay Nguyen) là một Trợ Lý Pháp Lý tại Văn phòng SKT Law Việt Nam. Trước khi gia nhập đội ngũ SKT, anh đã từng đảm nhiệm chức vụ trợ lý pháp lý với kinh nghiệm về Sở hữu trí tuệ và Thành lập doanh nghiệp.

Học vấn:

Nguyễn Đăng Khoa tốt nghiệp trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật Thương mại – Dân sự – Quốc tế.

Ngôn ngữ:

• Tiếng Việt

• Tiếng Anh